محصولات

گیره تنگ دستی

گیره تنگ نجاری دوبازو ( پنل کلمپ ) 

 طول مفید کارگیر از صفر تا ۱۴۵ سانتی متر

ضخامت کارگیر از صفر تا ۱۲ سانتی متر