محصولات

تنگ دستی

گیره تنگ نجاری دوبازو پنل کلمپ 

 طول مفید کارگیر از صفر تا 145 سانتی متر

ضخامت کارگیر از صفر تا 12 سانتی متر

 سانتی متر : ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان